گروه شماره عنوان موقعیت جنسیت برگزار کننده مبلغ سهم
فدراسیون
ثبت نام از تاریخ ثبت نام تا تاریخ
سمینار 60831 سمینار تغذیه ورزشی کاربردی با تدریس مهدیه نظری آقایان استان ایلام سال 1401 پذیرش آقایان استان ايلام 585,000 ریال
1401/04/08
1401/05/23
سمینار 60830 سمینار تغذیه ورزشی کاربردی با تدریس مهدیه نظری بانوان استان ایلام سال 1401 پذیرش بانوان استان ايلام 585,000 ریال
1401/04/08
1401/05/23
سمینار 60829 سمینار مکملهای نوین ورزشی و نقش آنها در توسعه عملکرد با تدریس حمیده دیناری آقایان استان ایلام سال 1401 پذیرش آقایان استان ايلام 585,000 ریال
1401/04/08
1401/05/23
سمینار 60828 سمینار مکملهای نوین ورزشی و نقش آنها در توسعه عملکرد با تدریس حمیده دیناری بانوان استان ایلام سال 1401 پذیرش بانوان استان ايلام 585,000 ریال
1401/04/08
1401/05/23
سمینار 60827 سمینار طراحی و زمانبندی تمرینات مقاومتی با رویکرد کاهش وزن با تدریس مهدیه نظری آقایان استان ایلام سال 1401 پذیرش آقایان استان ايلام 585,000 ریال
1401/04/08
1401/05/25
سمینار 60826 سمینار طراحی و زمانبندی تمرینات مقاومتی با رویکرد کاهش وزن با تدریس مهدیه نظری بانوان استان ایلام سال 1401 پذیرش بانوان استان ايلام 585,000 ریال
1401/04/08
1401/05/25
سمینار 60821 سمینار طراحی و زمانبندی تمرینات مقاومتی در دوران قائدگی با تدریس پژمان معتمدی بانوان فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/04/07
1401/05/20
سمینار 60820 سمینار نقش داروهای گیاهی و مکملهای ورزشی در عملکرد مطلوب بانوان ورزشکار با تدریس محمد علی آذربایجانی فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/04/07
1401/05/13
سمینار 60819 سمینار مکملهای کاربردی ویژه بانوان با تدریس امید صالحیان فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/04/07
1401/05/06
سمینار 60818 سمینار طراحی و زمانبندی تمرینات مقاومتی در دوران بارداری با تدریس مهدیه نظری بانوان فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/04/07
1401/04/30
سمینار 60813 سمینار سیستمهای نوین پیشرفته تمرینی با تدریس محمد علیپور آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/04/07
1401/06/03
سمینار 60812 سمینار سیستمهای نوین پیشرفته تمرینی با تدریس محمد علیپور بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/04/07
1401/06/03
سمینار 60811 سمینار تغذیه ورزشی کاربردی با تدریس آیت ارجمند آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/04/07
1401/04/23
سمینار 60810 سمینار تغذیه ورزشی کاربردی با تدریس آیت ارجمند بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/04/07
1401/04/23
سمینار 60809 سمینار بررسی اثر جنبه های مختلف تمرینات مقاومتی بر هایپرتروفی و کات عضلانی با تدریس محمدعلی آذربایجانی آقایان استان ایلام سال 1401 پذیرش آقایان استان ايلام 585,000 ریال
1401/04/07
1401/05/26
سمینار 60808 سمینار بررسی اثر جنبه های مختلف تمرینات مقاومتی بر هایپرتروفی و کات عضلانی با تدریس محمدعلی آذربایجانی بانوان استان ایلام سال 1401 پذیرش بانوان استان ايلام 585,000 ریال
1401/04/07
1401/05/26
سمینار 60807 سمینار مکمل و آنتی دوپینگ با تدریس سهیلا مرادی آقایان استان فارس سال 1401 پذیرش آقایان استان فارس 585,000 ریال
1401/04/05
1401/05/27
سمینار 60806 سمینار مکمل و آنتی دوپینگ با تدریس سهیلا مرادی بانوان استان فارس سال 1401 پذیرش بانوان استان فارس 585,000 ریال
1401/04/05
1401/05/27
سمینار 60805 سمینار کار با تجهیزات فیتنس با تدریس مسلم اسدپور آقایان استان فارس سال 1401 پذیرش آقایان استان فارس 585,000 ریال
1401/04/05
1401/05/25
سمینار 60804 سمینار کار با تجهیزات فیتنس با تدریس مسلم اسدپور بانوان استان فارس سال 1401 پذیرش بانوان استان فارس 585,000 ریال
1401/04/05
1401/05/25
سمینار 60793 سمینار آناتومی پیشرفته در بدنسازی و فیتنس با تدریس مسلم اسدپور آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/28
1401/06/17
سمینار 60792 سمینار آناتومی پیشرفته در بدنسازی و فیتنس با تدریس مسلم اسدپور بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/28
1401/06/17
سمینار 60791 سمینار تجویز برنامه های لاغری و چربی سوزی با تدریس مقصود نبیل پور آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/28
1401/06/24
سمینار 60790 سمینار تجویز برنامه های لاغری و چربی سوزی با تدریس مقصود نبیل پور بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/28
1401/06/24
سمینار 60789 سمینار طراحی تمرینات هوازی با تدریس سید صادق هاشمی آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/28
1401/06/10
سمینار 60788 سمینار طراحی تمرینات هوازی با تدریس سید صادق هاشمی بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/28
1401/06/10
سمینار 60787 سمینار پیشگیری از آسیب در تمرینات قدرتی و فیتنس با تدریس سید محمد حسینی آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/05/27
سمینار 60786 سمینار پیشگیری از آسیب در تمرینات قدرتی و فیتنس با تدریس سید محمد حسینی بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/05/27
سمینار 60785 سمینار مکمل های نوین در ورزش و آنتی دوپینگ با تدریس پدرام قربانی آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/05/20
سمینار 60784 سمینار مکمل های نوین در ورزش و آنتی دوپینگ با تدریس پدرام قربانی بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/05/20
سمینار 60783 سمینار آشنایی با تمرینات فانکشنال در فیتنس با تدریس سولماز قادرپناه آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/05/13
سمینار 60782 سمینار آشنایی با تمرینات فانکشنال در فیتنس با تدریس سولماز قادرپناه بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/05/13
سمینار 60781 سمینار تلفیق علم و عمل در طراحی و تدریس تمرینات مقاومتی با تدریس حمید اراضی آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/05/06
سمینار 60780 سمینار تلفیق علم و عمل در طراحی و تدریس تمرینات مقاومتی با تدریس حمید اراضی بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/05/06
سمینار 60779 سمینار طراحی تمرینات و نکات برنامه نویسی با تدریس سید صادق هاشمی آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/04/30
سمینار 60777 سمینار طراحی تمرینات و نکات برنامه نویسی با تدریس سید صادق هاشمی بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/04/30
سمینار 60776 سمینار طراحی و زمانبندی تمرینات فیتنس با رویکرد تناسب اندام با تدریس مهدیه نظری آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/04/16
سمینار 60775 سمینار طراحی و زمانبندی تمرینات فیتنس با رویکرد تناسب اندام با تدریس مهدیه نظری بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/04/16
سمینار 60774 سمینار حرکات اصلاحی با رویکرد کار با وزنه با تدریس سید محمد حسینی آقایان استان تهران سال 1401 پذیرش آقایان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/04/15
سمینار 60773 سمینار حرکات اصلاحی با رویکرد کار با وزنه با تدریس سید محمد حسینی بانوان استان تهران سال 1401 پذیرش بانوان استان تهران 585,000 ریال
1401/03/25
1401/04/15
سمینار 60755 سمینار آشنایی با ناهنجاری های اسکلتی با تدریس سهیلا مرادی بانوان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش بانوان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/06/23
سمینار 60754 سمینار آشنایی با ناهنجاری های اسکلتی با تدریس سهیلا مرادی آقایان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش آقایان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/06/23
سمینار 60753 سمینار طراحی و زمانبندی تمرینات در بدنسازی با تدریس سامان سرابی بانوان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش بانوان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/06/22
سمینار 60752 سمینار طراحی و زمانبندی تمرینات در بدنسازی با تدریس سامان سرابی آقایان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش آقایان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/06/22
سمینار 60751 سمینار ارزیابی و مانیتورینگ تخصصی با تدریس مهدیه نظری بانوان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش بانوان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/06/21
سمینار 60750 سمینار ارزیابی و مانیتورینگ تخصصی با تدریس مهدیه نظری آقایان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش آقایان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/06/21
سمینار 60749 سمینار آشنایی با سیستمهای تمرینی پرکاربرد در فیتنس با تدریس صادق هاشمی بانوان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش بانوان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/05/26
سمینار 60748 سمینار آشنایی با سیستمهای تمرینی پرکاربرد در فیتنس با تدریس صادق هاشمی آقایان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش آقایان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/05/26
سمینار 60747 سمینار آشنایی با تجهیزات فیتنس با تدریس حمیده دیناری بانوان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش بانوان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/05/25
سمینار 60746 سمینار آشنایی با تجهیزات فیتنس با تدریس حمیده دیناری آقایان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش آقایان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/05/25
سمینار 60745 سمینار نقش تمرینات فانکشنال با تدریس سحر صفری بانوان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش بانوان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/05/24
سمینار 60744 سمینار نقش تمرینات فانکشنال با تدریس سحر صفری آقایان استان خراسان رضوی سال 1401 پذیرش آقایان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/05/24
سمینار 60743 سمینار هرم مدرن غذایی با تدریس پدرام قربانی بانوان استان خراسان رضوی سال 1401 پایان بانوان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/04/08
سمینار 60742 سمینار هرم مدرن غذایی با تدریس پدرام قربانی آقایان استان خراسان رضوی سال 1401 پایان آقایان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/04/08
سمینار 60741 سمینار نقش عضلات کورماسل در تقویت عملکرد ورزشی با تدریس مقصود نبیل پور بانوان استان خراسان رضوی سال 1401 پایان بانوان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/04/07
سمینار 60740 سمینار نقش عضلات کورماسل در تقویت عملکرد ورزشی با تدریس مقصود نبیل پور آقایان استان خراسان رضوی سال 1401 پایان آقایان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/04/07
سمینار 60739 سمینار سیستمهای نوین و پیشرفته تمرینی با تدریس محمد علیپور بانوان استان خراسان رضوی سال 1401 پایان بانوان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/04/06
سمینار 60738 سمینار سیستمهای نوین و پیشرفته تمرینی با تدریس محمد علیپور آقایان استان خراسان رضوی سال 1401 پایان آقایان استان خراسان رضوی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/04/06
سمینار 60737 سمینار تجویز برنامه های کاهش و اضافه وزن با منشأ هورمونی با تدریس سمیرا پورمیزایی بانوان استان خراسان شمالی سال 1401 پایان بانوان استان خراسان شمالی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/03/29
سمینار 60736 سمینار تجویز برنامه های کاهش و اضافه وزن با منشأ هورمونی با تدریس سمیرا پورمیزایی آقایان استان خراسان شمالی سال 1401 پایان آقایان استان خراسان شمالی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/03/29
سمینار 60735 سمینار حرکات اصلاحی با رویکرد کار با وزنه با تدریس حمید بابایی بانوان استان خراسان شمالی سال 1401 پایان بانوان استان خراسان شمالی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/03/28
سمینار 60734 سمینار حرکات اصلاحی با رویکرد کار با وزنه با تدریس حمید بابایی آقایان استان خراسان شمالی سال 1401 پایان آقایان استان خراسان شمالی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/03/28
سمینار 60733 سمینار تمرینات شکم با تدریس سولماز قادر پناه بانوان استان خراسان شمالی سال 1401 پایان بانوان استان خراسان شمالی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/03/29
سمینار 60732 سمینار تمرینات شکم با تدریس سولماز قادر پناه آقایان استان خراسان شمالی سال 1401 پایان آقایان استان خراسان شمالی 585,000 ریال
1401/03/17
1401/03/29
سمینار 60731 سمینار آناتومی و شناخت حرکات در بدنسازی و فیتنس با تدریس سید محمد حسینی بانوان استان بوشهر سال 1401 پایان بانوان استان بوشهر 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/08
سمینار 60730 سمینار آناتومی و شناخت حرکات در بدنسازی و فیتنس با تدریس سید محمد حسینی آقایان استان بوشهر سال 1401 پایان آقایان استان بوشهر 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/08
سمینار 60729 سمینار صفر تا صد متدهای برنامه نویسی تمرینی و مانیتورینگ با تدریس محمد علیپور بانوان استان بوشهر سال 1401 پایان بانوان استان بوشهر 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/09
سمینار 60728 سمینار صفر تا صد متدهای برنامه نویسی تمرینی و مانیتورینگ با تدریس محمد علیپور آقایان استان بوشهر سال 1401 پایان آقایان استان بوشهر 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/09
سمینار 60727 سمینار برنامه نویسی تغذیه و کاهش وزن و هایپرتروفی با تدریس مهدیه نظری بانوان استان بوشهر سال 1401 پایان بانوان استان بوشهر 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/07
سمینار 60726 سمینار برنامه نویسی تغذیه و کاهش وزن و هایپرتروفی با تدریس مهدیه نظری آقایان استان بوشهر سال 1401 پایان آقایان استان بوشهر 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/07
سمینار 60725 سمینار ورزش و بیماری های مزمن با تدریس سید سعید نقیبی بانوان مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی سال 1401 پذیرش بانوان ارگان 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/22
سمینار 60724 سمینار ورزش و بیماری های مزمن با تدریس سید سعید نقیبی آقایان مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی سال 1401 پذیرش آقایان ارگان 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/22
سمینار 60723 سمینار سیستمهای نوین و پیشرفته تمرینی با تدریس حمیدرضا اعتمادی بانوان مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی سال 1401 پذیرش بانوان ارگان 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/20
سمینار 60722 سمینار سیستمهای نوین و پیشرفته تمرینی با تدریس حمیدرضا اعتمادی آقایان مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی سال 1401 پذیرش آقایان ارگان 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/20
سمینار 60721 سمینار هرم مدرن غذایی با تدریس پدرام قربانی بانوان مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی سال 1401 پذیرش بانوان ارگان 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/21
سمینار 60720 سمینار هرم مدرن غذایی با تدریس پدرام قربانی آقایان مرکز ارزیابی تندرستی و مشاوره ورزشی سال 1401 پذیرش آقایان ارگان 585,000 ریال
1401/03/16
1401/04/21
سمینار 60701 سمینار تمرینات شدت بالا در بدنسازی با تدریس صادق هاشمی آقایان فدراسیون سال 1401 پذیرش آقایان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/21
سمینار 60700 سمینار تمرینات شدت بالا در بدنسازی با تدریس صادق هاشمی بانوان فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/21
سمینار 60699 سمینار سازگاری های عصبی عضلانی در تمرینات با تدریس حمید رجبی آقایان فدراسیون سال 1401 پذیرش آقایان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/21
سمینار 60698 سمینار سازگاری های عصبی عضلانی در تمرینات با تدریس حمید رجبی بانوان فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/21
سمینار 60697 سمینار برنامه نویسی پیشرفته با تدریس الیاس کوثری آقایان فدراسیون سال 1401 پذیرش آقایان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/21
سمینار 60696 سمینار برنامه نویسی پیشرفته با تدریس الیاس کوثری بانوان فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/21
سمینار 60695 سمینار مکمل های کاربردی در هایپرتروفی عضلانی با تدریس کاوه خبیری آقایان فدراسیون سال 1401 پذیرش آقایان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/20
سمینار 60694 سمینار مکمل های کاربردی در هایپرتروفی عضلانی با تدریس کاوه خبیری بانوان فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/20
سمینار 60693 سمینار برنامه نویسی ویژه فیتنس با تدریس مهدیه نظری آقایان فدراسیون سال 1401 پذیرش آقایان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/20
سمینار 60692 سمینار برنامه نویسی ویژه فیتنس با تدریس مهدیه نظری بانوان فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/20
سمینار 60691 سمینار تغذیه و مدیریت وزن ویژه مسابقات با تدریس رامین امیر ساسان آقایان فدراسیون سال 1401 پذیرش آقایان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/20
سمینار 60690 سمینار تغذیه و مدیریت وزن ویژه مسابقات با تدریس رامین امیر ساسان بانوان فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/20
سمینار 60689 سمینار آنتی دوپینگ در ورزش با تدریس پدرام قربانی آقایان فدراسیون سال 1401 پذیرش آقایان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/20
سمینار 60688 سمینار آنتی دوپینگ در ورزش با تدریس پدرام قربانی بانوان فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/20
سمینار 60687 سمینار آموزش و اصلاح حرکات در بدنسازی و فیتنس با تدریس سحر صفری آقایان فدراسیون سال 1401 پذیرش آقایان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/20
سمینار 60686 سمینار آموزش و اصلاح حرکات در بدنسازی و فیتنس با تدریس سحر صفری بانوان فدراسیون سال 1401 پذیرش بانوان فدراسیون 1,950,000 ریال
1401/03/03
1401/04/20
سمینار 60685 سمینار برنامه نویسی تمرین با تدریس محمد علیپور بانوان 1401 پایان بانوان استان مرکزی 585,000 ریال
1401/03/02
1401/03/02

سفارشی سازی قالب

سفارشی سازی کنید و به صورت زنده مشاهده کنید.
طرح قالب

رنگ های فهرست

جمع کردن فهرست

رنگ های نوار بالایی
نکته : این گزینه تنها در حالت نوار ثابت و در هنگام اسکرول صفحه نمایش داده خواهد شد.
نوع نوار بالایی

نوع فوتر

سایه کارت

مخفی سازی دکمه اسکرول به بالا